Fotografie
Photographie

Vogelsang - Wollseifen


Fotografie » Samenwerkingen » Lokaties » Vogelsang - Wollseifen
Photographie » Shooting Days » Endroits » Vogelsang - Wollseifen

Vogelsang était un des trois camps militaires de l'Allemagne nazie (Ordensburg), destinés à former les nouveaux cadres du parti. Après la guerre, ces camps ont été repris par les forces armées.

Vogelsang was één van de drie duitse militaire kampen van de nazis (Ordensburg). De bedoeling was de duitse elite op te leiden. Na de oorlog werden de kampen overgenomen door het leger.


Vogelsang
Van Ordensburg Vogelsang tot Vogelsang IP
De evolutie van Vogelsang: van nazi kamp waar de duitse elite opgeleid zou moeten worden naar militaire basis van de belgische strijdkrachten in Duitsland. Tegenwoordig is Vogelsang natuurgebied met een museum. De oorspronkelijke gebouwen zijn bewaard gebleven.

Wollseifen
Wollseifen was een naburig dorp dat na de duitse capitulatie overgenomen werd door het leger en gebruikt werd als oefenterrein.
Van de oorspronkelijke huizen blijft er enkel het schoolgebouw en een kerkje over. Het belgisch leger heeft nephuizen gebouwd om guerrillatechnieken te kunnen oefenen. Het is een heel vreemde ervaring...

Vogelsang IP I en II
Een bezoek van het museum, met beeldmateriaal uit de nazi periode die vergeleken wordt met de huidige toestand.
Het hoofdgebouw werd gedeeltelijk ingericht als museum over Ordensburg Vogelsang. Er is ook een gedeelte over het eifelgebergte dat nu een natuurreservaat is.

Vogelsang 2022
De toestand van Vogelsang in 2022
Een aantal gebouwen heeft een nieuwe bestemming gekregen en de werkzaamheden zijn aan de gang.

Kamp Vogelsang
Het is spijtig dat er nauwelijks informatie is over de aanwezigheid van de belgische strijkkrachten. Er is een gebouw ingericht over het Rode Kruis, over de vluchtelingen, maar niets over de belgische aanwezigheid in het gebied, terwijl ze daar meer dan 50 jaar hebben gezeten. Vogelsang was een stad op zich, met een eigen lagere school, een kerk, een keuken voor meer dan duizend mensen, reparatiewerkplaatsen voor het legermaterieel (kanonnen, voertuigen, apparatuur,...), een postkantoor, infirmerie, enz. Er was zelfs een cachot voorzien.

Nadat de belgische strijdkrachten de streek verlaten hebben, zijn veel buurten uitgestorven (dit geldt nog meer voor andere kampen zoals Soest). In deze buurten woonden belgische families, maar er waren ook heelwat bedrijven die afhankelijk waren van de belgische aanwezigheid.

De informatie beperkt zich tot een paar borden (dit is beter dan niets), maar het zou ideaal zijn geweest als één van de gebouwen ingericht zou worden met origineel materiaal van het leger, met de bedden, het meubilair, enz. Een voorbeeld van een dergelijk museum is de commandobunker onder de Kemmelberg die in gebruik was tijdens de koude oorlog.


Vogelsang
De Ordensburg Vogelsang à Vogelsang IP
L'évolution de Vogelsang: avant la seconde guerre mondiale un camp de formation pour la nouvelle élite allemande, après la seconde guerre mondiale une base des forces belges en Allemagne. Actuellement Vogelsang est une réserve naturelle avec un musée. Les batiments d'origine ont été conservés.

Wollseifen
Wollseifen était le village tout proche qui a été réquisitionné après la victoire alliée.
Le terrain a été utilisé par les forces armées comme terrain d'exercice et il ne reste plus rien des habitations d'origine, sauf une petite chapelle et l'école du village. Les militaires belges ont reconstruit un faux village pour s'habituer aux combats de rue.

Vogelsang IP I et II
Une vistie du musée avec des photos d'origine et la comparaison avec la situation actuelle. Le batiment principal de Vogelsang a été reconverti en musée consacré à Vogelsang du temps des nazis. Il y a également une partie consacrée à la réserve naturelle de l'Eifel.

Vogelsang 2022
L'état des lieux en 2022
La plupart des batiments ent reçu une nouvelle fonction et les travaux ont commencé.

Camp Vogelsang
C'est dommage qu'il n'y ait pas d'information sur la présence des forces belges en Allemagne. Il y a un batiment consacré à la Croix Rouge, un batiment consacré aux réfugiés, mais rien sur la présence des troupes belges pendant plus de 50 ans. Vogelsang était une vraie ville, avec une école primaire, une église, une cuisine pour plus de mille personnes, des ateliers pour le matériel militaire (canons, camions, chars,...), une poste, une infirmerie, etc. Il y avait même un cachot.

Beaucoup de quartiers sont mort après le départ des forces armées belges (c'est encore plus le cas en ce qui concerne d'autres camps comme Soest). Ces quartiers étaient habités par des belges et bon nombre d'entreprises dépendaient des belges pour subsister.

L'information donnée est limitée à quelques panneaux le long des routes, mais on aurait mieux fait d'utiliser un batiment pour y faire un petit musée avec du matériel d'origine: les lits militaires, le mobilier, etc. Un exemple de ce qui peut être réalisé est le bunker de commandement sous le Mont Kemmel utilisé pendant la guerre froide.

En bas du Camp Vogelsang il y a la rivière Urft. Après la ferméture du camp les allemands ont construit un pont (Victor Neels Brücke) qui vaut le détour. Victor Neels était le commandant du camp et a tenté d'améliorer les relations entre les "forces d'occupation" et la population locale. Le camp était pendant plus de 50 ans le plus gros employeur de la région, c'est trop facile de l'ignorer.

Onderaan Vogelsang stroomt de Urft. Na de sluiting van het kamp werd er een brug gebouwd (Victor Neels Brücke) die zeker ook de moeite waard is. Victor Neels was kampcommandant en verbeterde de relaties tussen de "bezetter" en de lokale bevolking. Kamp Vogelsang was gedurende 50 jaar de belangrijkste werkgever van de regio, dat lijken ze in Duitsland vergeten te zijn.
International
Shooting Days 2023

Er worden regelmatig internationale shooting days gehouden door Belgium Model Academy.

Belgium Model Academy organise régulièrement des shooting days internationaux à Vogelsang.

Paginas die volgens Google je zouden kunnen interesseren

-